ЗА НАС

About-Phrase-2945842(1)

    

      Фирмата е създадена като фамилна през 1992г. и е една от първите пет фирми, регистрирани за обучение на водачи на МПС в частния сектор. През всичките тези 20 години целта на екипа, който работи в тази фирма е само една, а именно качествено обучение и създаване на добри шофьори. За разлика от другите автоучилища, при нас е задължително теоретично и практическо обучение, а думата ,,ДАЛАВЕРА” на изпита е просто забранена. Разполагаме с най- модерната европейска система за провеждане на теоретичното обучение, включваща в себе си над 500 филма, за различните категории, както и с преподаватeли, които не гледат часовника си, за да ощетят ученика, а дават всичко от себе си, за да защитят своя авторитет, което се доказва с добрите резултати, показани на държавните изпити за шофьорска книжка.

    Предлагаме Ви обучение според сезона- лятото на кабриолет, зимата на джип и по желание различни марки автомобили.

За нас е важно едно: ДА СЕ НАУЧИТЕ ДА ШОФИРАТЕ ТАКА, ЧЕ ДА БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ ЗА СЕБЕ СИ И БЕЗОПАСНИ ЗА ОСТАНАЛИТЕ И ДА ОЦЕЛЕЕТЕ В ТАЗИ КАСАПНИЦА ПО НАШИТЕ ПЪТИЩА!!

Тогава книжката ще дойде сама!